( سوالات آزمون پذیرش -مقطع دانشگاهی حوزه های علمیه 95-94 )
ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، مقطع دانشگاهی Download