( سوالات آزمون پذیرش -مقطع دیپلم حوزه های علمیه 95-94 )
ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، مقطع دیپلم Download